Medezeggenschapsraad

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten.

De Ravense Poort heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin het beleid van een school gevormd en getoetst wordt. De MR volgt daarmee dus het reilen en zeilen op hun school.

Taken van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. De MR van de Ravense Poort bestaat uit 6 leden, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders. De huidige MR leden (schooljaar 2023-2024) zijn:

Leerkrachtengeleding: Silvia Linse (voorzitter), Ilona Doesburg Smits (notulist), Anna de Nood

Oudergeleding: Stefan van Leeuwen, Barry Mol, Marieke Bonefaas- Aantjes

De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement opgesteld.

Waarover praat de MR?

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs en de schoolgids. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ongeveer 1 keer per twee maanden. Bij deze bijeenkomst is ook altijd een lid van de directie aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond, neem vooraf contact op met één van de MR leden als u voornemens bent, aan te schuiven bij de MR vergadering. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en uw vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs).

Het reglement van de MR

Hier kunt u het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR inzien.

Notulen en jaarverslag

Van elke vergadering maakt de MR notulen. De notulen zijn op te vragen bij één van de MR leden.
U kunt daarvoor een mail sturen naar:
[email protected].

Het MR-(school)jaarverslag wordt met de ouders gedeeld via Parro zodra die goedgekeurd in de MR vergadering.