Hier staan wij voor

“Ons doel is de leerlingen op te laten groeien
tot vaardige, waardige en aardige burgers.”

Wij bieden leerlingen van groep 1 t/m 8 een brede basis aan kennis voor de toekomst. Dit aanbod sluit aan bij de kerndoelen en is gericht op het behalen van de referentieniveaus voor rekenen, lezen en taalverzorging.

Ons doel is de leerlingen op te laten groeien tot vaardige, waardige en aardige burgers. Daarom is naast de basisvakken (rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie) ook veel aandacht voor sociaal-emotioneel leren en actief burgerschap.

We leren de leerlingen sociaal-emotionele vaardigheden en de gewoontes van effectief leiderschap (The leader in me).

Met deze kennis, vaardigheden en gewoontes ontwikkelen leerlingen een gevoel van eigenaarschap en zijn zij in staat zelfstandig verantwoordelijke keuzes te maken. De school is een veilige omgeving waarin leerlingen deze vaardigheden kunnen oefenen en eigen maken.

Op de Ravense Poort leert íedereen, èlke dag met en van elkaar

Leerkrachten en ondersteuners werken samen aan het onderwijs voor álle leerlingen. Dit doen zij in leerteams door lessen voor te bereiden, kennis te delen, lessen te observeren en elkaar feedback te geven.

In onze professionele leergemeenschap (PLG) vragen wij ons voortdurend af hoe wij onze leerlingen op een effectieve, efficiënte en aangename wijze kennis en vaardigheden bij kunnen brengen. Daarom zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en zetten wij bewezen effectieve strategieën in zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Veiligheid

De Ravense Poort is een veilige omgeving.

Lerende houding

Op de Ravense Poort leert iedereen, elke dag van en met elkaar.

Samenwerking

Wij stimuleren optimale samenwerking binnen en buiten de school.

Doelgerichtheid

Op de Ravense Poort werken wij doelgericht.

Verantwoordelijkheid

Op de Ravense Poort zijn we samen verantwoordelijk voor het creëren van een optimale werk- en leeromgeving.

“Wij hebben hoge, realistische verwachtingen
van álle leerlingen”

Het is belangrijk dat leerlingen gelijke kansen krijgen, daarom stemmen wij de begeleiding en extra instructie daarop af. Zo krijgt iedere leerling de kans zich optimaal te ontwikkelen. Kennis is de basis om vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Onze leerkrachten hebben een belangrijke, sturende rol in het leerproces van de leerlingen. Effectieve instructie en kennis over de wijze waarop leerlingen het best leren is van groot belang voor het geven van goede lessen. De principes van Rosenshine vormen daarvoor de basis.

Zo bieden we nieuwe leerdoelen in kleine stapjes aan, zorgen we voor de juiste ondersteuning, stellen we veel controle-vragen, geven we de leerling directe feedback en zorgen we voor voldoende herhaling op korte en lange termijn. ICT-middelen worden ingezet om het leerproces te ondersteunen.

We leren de leerlingen op een verantwoorde manier om te gaan met internet en ICT-middelen.

Ook de omgeving waarin leerlingen leren, is belangrijk. In onze school is een rijke, gestructureerde leeromgeving die de leerling ondersteunt, nieuwsgierig maakt en aanzet tot leren. Leerkrachten en ondersteuners hanteren vaste regels en routines en hebben heldere gedragsverwachtingen zodat leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.

Rooms-katholieke grondslag

Op de Ravense Poort dagen wij leerlingen vanuit een Rooms-katholieke visie uit om door middel van eigentijdse- en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

We stimuleren leerlingen zichzelf te laten zien en respectvol te praten over ervaringen en nieuwsgierig te zijn naar anderen. Zo ontstaat een brede blik op de samenleving en ontdekken leerlingen wat zij belangrijk vinden.

Samenwerken

Om goed onderwijs te kunnen bieden is samenwerking met ouders van groot belang. Wij informeren ouders regelmatig over de voortgang van de leerlingen en vinden het belangrijk dat ouders ons informeren over belangrijke zaken die invloed hebben op het welbevinden van de leerling.

Wij informeren ouders over de voortgang van hun kind en betrekken hen bij belangrijke beslissingen om zo de beste zorg en het beste onderwijs te kunnen bieden.